# Song Bit Rate Time Price
1 Praise to Tara 0 kbps 07:33 $0.17
2 Atmalingam 0 kbps 06:15 $0.17
3 Guru Brahma 0 kbps 04:19 $0.17
4 Tathagata 0 kbps 04:59 $0.17
5 Heart Sutra 0 kbps 03:25 $0.17
6 Jiva Mukti 0 kbps 07:20 $0.17
7 Narayanaya 0 kbps 04:59 $0.17
8 Omkaram 0 kbps 05:04 $0.17
9 Isha Vasyam 0 kbps 05:27 $0.17
10 Kalacharkra 0 kbps 04:53 $0.17